Strona główna » Aktualności » UWAGA na nierzetelne serwisy internetowe!!! ( 2013-08-26)

UWAGA na nierzetelne serwisy internetowe!!!

Firma to nic innego jak podmiot działający w obrocie gospodarczym zgodnie z literą prawa. Z chwilą kiedy firma łamie prawo wprowadzając w błąd swoich usługobiorców przykuwa uwagę prawników - zwłaszcza jeżeli robi to masowo i stanowi to praktycznie jej jedyny cel działalności. Mam na myśli zamknięty już serwis Pobieraczek.pl oraz nadal działający (miejmy nadzieję, że już niedługo), jego sobowtór - Plikostrada.pl.

Sprawą Pobieraczka zainteresowało się UOKIK. Historia jest dosyć prosta. Właściciele rejestrują portal do pobierania plików z siedzibą w Sopocie. Zachęcają do darmowej rejestracji internetowej poprzez podanie nie tylko maila ale również pełnych danych adresowych!!! Na pierwszej stronie widnieje – do dzisiaj – informacja o 10 dniowym BEZPŁATNYM dostępie do serwisu. Jednakże zgłębiając długi i dublujący się regulamin z art. 4 ust. 1 dowiadujemy się, że podczas rejestracji zawieramy terminową (a raczej długoterminową bo aż do roku czasu) umowę z serwisem:
 
Zawieranie umowy na świadczenie Usługi Usenet realizowane jest na stronie pobieraczek.pl i realizowane jest poprzez rejestracje danych potencjalnego Usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi Usenet w udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym. (…)”
 
Czytając dalej tenże artykuł z ustępu 6 wynika, że 10-dniowe bezpłatne testowanie w ogóle nie istnieje, a termin 10 dni dotyczy prawnie uregulowanego ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY.
 
„Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Usenet w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazane w zd. 1 odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres bok@pobieraczek.pl.”
 
Serwis zadbał również o to, że nie każda forma wypowiedzenia umowy będzie skuteczna, a jedynie ta, która jest złożona w odpowiedniej treści – wg załącznika nr 3 do Regulaminu. Narusza to zasady prawa cywilnego, które głosi, że wypowiedzenie następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli, z którego wynika fakt wypowiedzenia umowy – nie ważne jaka forma stylistyczna i jakie wyrazy zostały użyta!!! Ważne jest aby nasza wola dotarła do adresata!

Portal Pobieraczek.pl wykazał się wielce nieuczciwą praktyką rynkową, która trafiła przed oblicze UOKIK. Prezes UOKIK wszczęła postępowanie przeciwko serwisowi, które wprowadziło w błąd rzesze konsumentów. Prezes UOKiK uznała, że właściciele portalu – spółka Eller Service – naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę w wysokości 239 140 zł [decyzja RWR 6/2010].

Dnia 27 lutego 2012 r. Sąd Ochrony Konsumentów i Konkurencji potwierdził, że właściciele portalu wprowadzali konsumentów w błąd a ich działanie miało charakter umyślny. SOKIK uznał, że zasądzona kara jest współmierna i zasadna.
Naruszenie to potwierdził wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 marca 2013!!!

Portal jednak nie zaprzestał haniebnych praktyk – straszy pozwami osoby podające nieprawdziwe dane podczas rejestracji (zwłaszcza dotyczy to osób małoletnich podających fałszywą datą urodzenia) za składnie fałszywych danych oraz nakazując zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego (o dziwo przepisy prawa nie nakładają na konsumenta obowiązku zwrotu kosztów windykacyjnych). Również te zarzuty stały się treścią prowadzonego przez UOKIK postępowania. UOKiK nie kwestionowała prawa do dochodzenia należności, jednak powinno się odbywać zgodnie z dobrymi obyczajami i prawem. Prezes UOKiK uznała, że spółka Eller Service, właściciel portalu naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nakazała zaprzestanie stosowania kwestionowanej praktyki oraz nałożyła karę ponad 215 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do sądu a procedura wobec serwisu pobieraczek.pl wciąż trwa.

Strona internetowa serwisu działa nadal jednak przedsiębiorca zakończył możliwość rejestrowania się do serwisu przez nowych użytkowników kwitując to lakoniczną notką na stronie głównej, nie wyjaśniając przy tym przyczyn swojej decyzji. Ciekawostką jest, że klikając na samym dole na link „Komentarz do decyzji UOKiK” witryna wraca nam na do niniejszej notki – rzeczywiście, takie zachowania wstyd komentować…
 
Niepokój budzi kolejny bliźniaczo podobny portal Plikostrada.pl, jednakże jej założyciele - Smart Tech Connect Ltd. – wykazała się większą perfidią, gdyż swoją siedzibę posiada w skrytce pocztowej w… Dubaju (ZEA)!!! Jest to o tyle korzystne dla naszego serwisu, że każdy pozew przeciwko nim musimy kierować do kraju siedziby.
 
Działanie serwisu jest klonem procedury zastosowanej w serwisie Pobieraczek.pl. Rejestrujemy się pełnymi danymi (e-mail, imię i nazwisko, adres i data urodzenia). Również w tym przypadku umowa zostaje zawarta z dniem rejestracji na rzekomo 14-dniowy darmowy dostęp do serwera. Serwis zastosował oszukańczy wybieg, wprowadzający klienta w błąd odnośnie 14-dniowego darmowego dostępu do serwisu. Jak czytamy w art. 2 pkt. 10 Regulaminu serwisu: „Umowa zawierana jest na pełen okres świadczenia Usługi (zwany dalej „Okresem Świadczenia Usługi“), na który składają się łącznie czternastodniowy okres bezpłatnego świadczenia Usługi (zwany dalej „Okresem Bezpłatnym“ oraz dwunastomiesięczny okres odpłatnego świadczenia usługi (zwany dalej „Okresem Płatnym“).”. Umowa zawierana jest na czas określony – roczny (art. 2 ust. 9 Regulaminu).
 
W art. 2 ust. 2 Regulaminu dowiadujemy się, że formularz rejestracyjny może się znajdować na stronie plikostrada.pl „(…) lub pod innym adresem internetowym dowolnie wybranym przez Usługodawcę.”.
 
Firma podaje w Regulaminie (art. 5 ust. 7), że będzie dochodziła od „nierzetelnych” klientów pokrycia kosztów postępowania windykacyjnego. Jak już podawałam wyżej przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku na konsumenta!!!
 
Ważniejszą formą zarobku dla firmy są kary jakie portal liczy sobie za niniejszą „nierzetelność”:
 1. „uiszczenia kwoty piętnastu złotych za pisemne wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi przez Usługobiorcę drogą listowną,
 2. uiszczenia kwoty trzydziestu złotych za pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi i przygotowane przez profesjonalną kancelarią prawną zatrudnioną do tego celu przez Usługodawcę,
 3. uiszczenia odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, za każdy dzień pozostawania w zwłoce,
 4. pokrycia innych kosztów wynikających z faktu pozostawania przez Usługobiorcę w zwłoce, o ile ponoszenie przez Usługodawcę wskazanych kosztów będzie celowe i racjonalnie adekwatne ze względu na konieczność dochodzenia zaległego Abonamentu.”
Wyszczególnienie otrzymujemy w mailu wzywającym do zapłaty:
 
„Skutkiem realizacji uprawnień przysługujących spółce Smart Tech Connect Ltd. mogą być następujące dotkliwe konsekwencje prawne:
- naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
- naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł. (zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu);
- wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej (z chwilą gdy zadłużenie przekroczy kwotę 200 zł);
- postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty;
- komornicza egzekucja należności;
- powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych.”
 
Ad tiret drugi -> Nie wiadomo za co należy się formie ta kara. Po zajrzeniu do Regulaminu dowiadujemy się, że podana tam kara umowna w wysokości 200 zł jest naliczona za naprawienie szkody wymienionej w art. 5 ust. 3. Art. 5 ust. 3 podaje:
„3. Usługobiorca rejestrując formularz zamówienia, o którym mowa w § 2 ustęp 1, zobowiązany jest do:
 1. podania kompletnych i prawdziwych danych osobowych, umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę,
 2. posłużenia się unikalnym adresem email, użytkowanym zgodnie z zasadami ustalonymi przez dostawcę tego adresu.
 3. powstrzymania się od zamawiania Usługi bez rzeczywistej chęci przetestowania lub korzystania z Usługi.”
Nie wiem jaka szkoda wynika z podania swoich danych!! Takich odnośników jest dosyć sporo co skutkuje niejasnościami i nieprzejrzystością regulaminu.
 
Jedną z ważniejszych informacji (uznaną przez firmę za najważniejszy punkt regulaminu gdyż jest ona podana jaskrawym kolorem czcionki i kieruje do strony niniejszego sądu) jest podana w art. 12 ust. 6 o treści: „Strony dopuszczają możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie (w trybie tzw. Elektronicznego Postępowania Upominawczego).”.  Forma ta jest łatwa dla firmy gdyż wystarczy, że wystawi ona jakikolwiek dokument zapłaty (nawet bezprawny) i przedstawi go sądowi. Sąd nie bada czy dokument jest  wystawiony zgodnie z prawem! Wtedy to po naszej stronie leży udowodnienie, że dokument jest niezgodny z prawem poprzez wystosowanie sprzeciwu od wyroku.
UOKIK już zaczął dochodzenie w sprawie klonu poprzedniego serwisu.
 
Jeżeli zarejestrowałeś się w serwisie tym, bądź podobnych pamiętaj – w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy – art. 10 ust. 2 ustawy!!!

Kontakt telefoniczny z serwisem również jest kosztowny - wynosi 2 zł za minutę połączenia!!
 
Wyciąg ze strony UOKIK (http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1970) odnośnie tejże sprawy:
 
Korzystając z Internetu należy pamiętać, że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. Internauto, UOKiK przypomina, co zrobić w sytuacji, gdy:
 • zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików – jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do odstąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy;
 • zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików – prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy;
 • zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy – na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji;
 • jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę – jeżeli twój rodzic lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy powinien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę;
 • pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom.
Źródła a zarazem ważne linki:
Regulamin plikostrada.pl - https://www.plikostrada.pl/regulamin
Regulamin pobieraczek.pl - https://www.pobieraczek.pl/regulamin
Strona serwisu plikostrada.pl - https://www.plikostrada.pl/
Strona serwisu pobieraczek.pl - https://www.pobieraczek.pl/
UOKIK - http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?tag=Pobieraczek.pl

Dla pokrzywdzonych:
http://www.rmf24.pl/goraca-linia/wasze-fakty/news-uwaga-na-plikostrade-pl,nId,1015619
http://www.pcformat.pl/Nabijanie-w-butelke,a,3021
http://www.express-miejski.pl/wiadomosc/14488,rzecznicy-ostrzegaja-przed-plikostrada-pl
http://supernowosci24.pl/plikostrada-naciaga-nieswiadomych-internautow/
http://di.com.pl/news/48521,0,Tworca_Plikostradapl_w_nieistniejacym_budynku_-_poprawione_informacje.html
i tysiące innych po wpisaniu w wyszukiwarce słowa "plikostrada"...

 

UWAGA!!! W dziale FAQ zamieściłam wzór wniosku o odstąpienie od umowy z serwisem Plikostrada.pl. Pamiętajmy, że mamy 1 rok na wysłanie go od momentu dowiedzenia się o błędzie!!! -> link bezpośredni tutaj.


Na poradę indywidualną można się umówieć pod mailem porada@doradcyprawni.org
 

Autor: Żaneta Frelkowska-Bujak